Støtte

Kursus – 3 uger.
Hjemmetræningsforløb m. individual Træning.
Kontakt os for priser
Alle kurser og aktiviteter foregår på adressen: 
Gammelgårdsvej 31
3520
Farum

Hvis der ønskes kursusaktiviteter andetsteds, så kontakt Andrea Udvardy Sabroe på

tlf. 61 69 00 58 eller e-mail: cp@petocph.dk

ØKONOMISK STØTTE TIL HJEMMETRÆNING

 

Servicelovens § 32 giver kommunen mulighed for at yde økonomisk støtte til familier, der giver deres barn en intensiv optræning i hjemmet.

Stk. 6.

Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet.

Stk. 7.

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.

Stk. 8.

Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.

Stk. 9.

Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.

Der derfor mulighed for at ansøge din hjemkommune om dækning for udgifterne forbundet med træningen. Se mere her https://danskelove.dk/serviceloven/32

Du kan læse mere om dine rettigheder på Socialstyrelsens hjemmeside: ’Viden til gavn’ samt på ‘Borger.dk

 

Tabt arbejdsfortjeneste i henhold til serviceloven §42:

Tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap

Forældre, som passer et barn med handicap i hjemmet, kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal søges i barnets eller den unges opholdskommune. Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om man er berettet til hjælpen.

 

Målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har:

–       betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

–       en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

Betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste

Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave.

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Det er muligt at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om ugen til dækning af fuld arbejdstid. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet eller den unge bliver passet i hjemmet.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 29.918 kr. om måneden (2017-priser).

 

Læs mere her:

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/oekonomisk-stoette/tabt-arbejdsfortjeneste.aspx

https://danskelove.dk/serviceloven/41

https://danskelove.dk/serviceloven/42

https://danskelove.dk/serviceloven/43

http://www.hjernebarnet.dk/search/  (brug søgefunktionen – skriv TABT ARBEJDSFORTJENESTE)